วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551

The First-Class Cave-Beautiful and Dazzling

KhaoBin Cave was explored to open its entrance by Forestry Department on around B.E.2525. It is a big cave with the internal area of over 5 rais (more than 8,000sq.meters). The walk-ways inside were improved for comfortable walking-viewing of the cave at a distance of about 500 meters. Inside the cave, it was divided into 8 rooms, each room has different beautifulness.
KhaoBin Cave was a natural phenomenon occurring by the action of the water which is believed that all caves were previously under the water.
The nature of occurring on the shape of the cave in general, due to the erosion of the water. When the tidal inside the cave is all the times different, thus making strange geologic shapes, such as, small or big hollow different depths, darkness and different humidity. The hollow, which was water way at present had been clogged, when it is raining, it will remain only small drops of water which absorbs Carbon dioxide (CO2) in the atmosphere, passing through the rock layers, resulting in chemical reaction converting CO2 into mild Carbolic acid or Calcium Carbonate, creating Stalagmites, Stalactites and Pillars naturally, thus making the views inside the cave of different beautiful characteristic.
Occurrences of various shapes of rocks inside KhaoBin Cave :-
1. The rock with the shape of straw or tube at a diameter of 2-4 inches, thin wall, the water flows through the center of the straw creating rings of limestone at the end of the staw, converted into longer Stalactite, its end may be 1.80 meters long, this occurrence will be called “Soda Straws”.
2. When the straw is clogged, the water drops will flow at the external skin of the straw instead of in the central hole. When the water evaporated, the regimented mineral elements will cover the straw and become bigger, this occurrence will be called “Stalactite”.
3. The water dropping from the end of stalactite of the floor of the cave, converted into stalagmite from the floor at the position pointing directly to the stalactite. This stalagmite often has sharp-end, this occurrence will be called “Stalagmite”.
4. When the length of the Stalactite reaches the floor or when the length of Stalagmite reaches the ceiling or reaches the Stalactite, or when the Stalagmites of opposite positions link together, this occurrence will be called “Column”.
5. Group of small-bristly rocks of different sizes and shapes formed from Calcium carbonate often appears on the wall of the cave on the part where the flood used to occurred and has the shape similar to cabbage or coral or maize grain, this occurrence is called “Cave Grape”.
6. The rocks which have the shape similar to the curtain cloth occurred by the water dropping on the sloped wall, drop by drop, passing through original line, creating Calcium carbonate of thin sheet and is often transparent and extends its length further. Its length may be many meters, this phenomenon will be called “Draperies”.
7. The rocks which have the shape similar to the curtain cloth, but light and dark colored bars can be seen due to the difference of the constituent of the elements in the water-drops, this will be called “Bacon Formation”.
8. The shape of formed Rock which is similar to the dam holding the water or similar to the dam holding the water or similar to the steps occurring on the floor area of the cave or on the lines of water-flow, when the water overflows the dam, it will leave limestone sediment accumulated bit by bit, this phenomenon will be called “Rimstone Dams”.
9. When the water falls as thin sheet, steadily passing the wall, flow or existing Stalagmite or Stalactite, thus forming a sheet of limestone of a shape similar to the coating sheet, this phenomenon will be called “Flowstone Dams”
10. Circular rock grain likes pearl, its diameter is mostly no move than 1 inch, forming by the coating of limestone at the sand grain or small sediment, this phenomenon will be called “Carve Pearls”
11. The rocks that have spiral shape extruded from the wall, the floor or the Stalagmite, the reason of its twisted shape likes a worm is due to the water dropping slowly before it evaporates, thus making crystallization of sediments at the end in the different positions, this phenomenon will be called “Helictites”
12. The rocks that have the shape similar to the petal of the flower will be found on the rather dry wall of the cave. It is the rock that extruded, in addition from the bottom. Each petal will be forced out and not at the end of Stalagmite or Stalactite. The length of this petal may be 30 centimeters or longer, this phenomenon will be called “Gymusum Flowers”

khaobincave

Background of KhaoBin Cave, Ratchaburi
The height of the top of KhaoBin Cave is about 272 meters above sea level. The height from the mouth (entrance) is 10 meters from the ground. The area in the cave is over 5 rais. The entrance of the cave was developed by the Ratchaburi province to make the ground surface flat. From the mouth to a distance of about 50 meters in the cave, there will be a junction of 2 ways. The left-hand side way is the entrance to the bottom-most with a depth of 300 meters. The right-hand side way is a detour following the characteristic of the ridge of the mountain, to a depth of about 200 meters. Inside the cave, it is decorated with the electrical lamps, enable to clearly see the beautifulness of Stalagmite, Stalactite Pillars and new occurring Soda Straws which are very beautiful, throughout the year.
Inside the KhaoBin Cave, it is divided into 8 big rooms. Each room will be named according to the characteristic of Stalagmite, Stalactite occurred and its backgrounds which were told all along, as follows :-
1. Visitor’s Hall : It is comparable to the guest room to welcome the visitors. Anyone entering this hall must be a person of the power and merit (VIP) and have many friends. When passing through this hall, all sadness would also be eliminated. Inside the hall, there is the face of an old man on the wall, upper part of the cave and a hand-shaped Stalactite.
2. Siva Starn : Those who touched the Pillar which is comparable to the holy Pillar of the city, staying permanently in the cave, would receive the happiness and success. They would succeed on every thing of what they want to do, the sickness will immediately be eliminated. The long-waiting luck would be suddenly received. Moreover, at the entrance, there are drape rites hanging around and beautiful Rimstone Dams.
3. Paradise Lake : Those who entered this holy room would receive all dignities as if the Flowstone Dams similar to the water-fall flowing to the visitors and there is a beautiful-colored Bacon Formation, differently to the general rock, and small rooms which their wall are full of Cave Grapes.
4. Bird’s Suite : The miraculous of the nature that created the limestone having the shape likes flying bird, which is the origin of the name of the cave. It is believed that the founder would be a far-sighted person as if a King of Eagle. When traveling to anyplace, that person would be safe, both he (or her) himself and companions. The wall of the cave is consisted of strong Pillar. On the back of the eagle, there are small mysterious caves, waiting for the proofs of the visitors.
5. A place of Deva (Worship) : The other holy place believing to be the place for the meeting of all holy articles staying in the cave. Those who came to this holy room in the future will be prosperous, no sorrow, no sadness, will have bright brain, able to reply the question completely. In the room, it is consisting of many hundreds of big Pillars. The ceiling of the cave is full of sharp-Stalactite, similar to the intellect of the visitor hanging throughout the ceiling of the cave. There is new created water fall behind the Pillar.
6. Kinnorn or Kinnaree’s seeing : The pure-white cave as if snow created itself for many thousands years. Those who saw it will live long and be praised and enhanced as if the 3 pure Gymusum Flowers hanging from the ceiling of the cave. The internal wall of the cave is consisted of small and big Stalactite of beautiful and dazzling. The deepest section of the cave, we will see the golden shaped-turtle and holy mineral water pond which has never dried, being used as allegiance water and lustral water of the famous monk.
7. Forest Tree : The superior of the Stalagmite, the rock that is completely smooth as if the bat spreading its wings. Those who came to this room is believed that they will regain the benefit, happy home surrounding with small and big trees giving flowers for peacefulness. That person will be beloved and able to assist the youngers. The other side of the cave is the rock garden with the tree of Stalactite shaped, limestone petal and many Pillars created thousands of years ago.
8. Paradise Park : The place for meeting and talking of the holy issues of the cave. There are Stalagmite which the tourists prostrate them as if they are something holding encouraging their minds, doing something that they can rely on and asking for a blessing in order to be lucky and happy, no more sorrow and good health. And they will see the miraculous things of the cave, that is the occurrence of Stalagmite, Stalactite, closely

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551

หินปูน หลากหลาย รูปร่างแปลกตา ที่มาของถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบินแห่งนี้ กรมป่าไม้ได้ระเบิดปากถ้ำออกเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2525 เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ภายในถ้ำประมาณ 5ไร่เศษ ทางเดินภายในถ้ำปรับปรุงให้สามารถเดินชมบริเวณถ้ำได้อย่างสะดวก มีระยะทางประมาณ 500 เมตร ภายในถ้ำแบ่งออกเป็น 8 ห้อง แต่ละห้องมีความงามแตกต่างกัน
ถ้ำเขาบินเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการกระทำของน้ำ ซึ่งเชื่อว่าถ้ำทุกแห่งเคยอยู่ใต้น้ำมาก่อนด้วยกันทั้งสิ้น ธรรมชาติของ การเกิดรูปร่างของถ้ำฯโดยทั่วไป เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ เมื่อระดับน้ำภายในถ้ำมีระดับที่ขึ้น-ลง แตกต่างกันตลอดทำให้เกิดลักษณะ รูปทรงทางธรณีวิทยา ที่แปลกประหลาด เช่น เป็นโพรงเล็ก ใหญ่ ลึก มืด ชื้น แตกต่างกัน ช่องโพรงที่เป็นทางเดินของน้ำในปัจจุบันเกิดการอุดตันเมื่อเกิดฝนตกก็เหลือเพียงหยดน้ำเล็กๆ ที่ดูดกลืน CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์) ในบรรยากาศไหลผ่านชั้นหินทำเกิดปฏิกิริยากลายเป็นกรดคาร์บอลิกอ่อน หรือแคลเซี่ยม คาร์บอเนต ทำให้เกิด หินงอก (Stalagmite) หินย้อย (stalactite) เสาหิน (Column หรือ Pillar) ตามธรรมชาติ จึงทำให้ภูมิทัศน์ภายในถ้ำเขาบินแห่งนี้มีลักษณะ สวยงามแตกต่างกันไป
การเกิดรูปทรงต่างๆ ของหินภายในถ้ำเขาบิน
1. หินที่มีรูปร่างเป็นหลอดหรือท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 นิ้ว
มีผนังบาง น้ำไหลไปตามรูตรงกลางเกิดเป็นวงแหวนของหินปูน ที่ปลายของหลอดหรือท่อ เกิดเป็นหินย้อยที่มีขนาดยาวขึ้นตรงปลาย อาจยาวได้ถึง 1.80 เมตร เรียกว่าท่อหรือหลอดหินย้อย (Soda Straws)
2. เมือหลอดหรือท่ออุดตันหยดน้ำจะไหลที่ผิวนอกแทนการไหลที่รูตรงกลาง เมื่อน้ำแห้งระเหยไป แร่ธาตุที่ตกตะกอนอยู่จะเคลือบหุ้มท่อหรือหลอดนั้นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรียกว่า หินย้อย (stalactite)
3. น้ำที่หยดจากปลายของหินย้อยลงมายังพื้นถ้ำ เกิดเป็นหินงอกจากพื้นในตำแหน่งตรงกับหินย้อย หินงอกนี้มักจะมีปลายกลมมน เรียกว่า หินงอก (Stalagmite)
4. เมื่อหินย้อยยาวลงพื้น หรือหินงอกยาวขึ้นจรดเพดานหรือหินงอก
หินย้อยซึ่งอยู่ตรงกันยาวขึ้นมาเชื่อมต่อกัน เกิดเป็นเสาหิน(Column)
5. กลุ่มหินก้อนเล็กตะปุ่มตะป่ำ ขนาดและรูปร่างต่างๆกันเกิดจากธาตุแคลเซี่ยมคาร์บอเนต มักเกิดขึ้นบนผนังถ้ำในส่วนที่เคยมีน้ำท่วม จะมีรูปร่างเหมือนกับกระหล่ำปลีหรือปะการังหรือเม็ดข้าวโพด เรียกว่า ฟองหิน (Cave Grape)
6. หินที่มีลักษณะเหมือนผ้าม่าน เกิดจากการไหลหยดไปบนผิวผนัง ที่ลาดเอียงทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เกิดเป็นแผ่นแคลเซี่ยมคาร์บอเนตที่มีความบางและมักจะโปร่งแสงงอกยาวออกไปเรื่อยๆ อาจมีความยาวได้หลายเมตร เรียกว่า ม่านหินปูน ( Draperies)
7. หินที่มีลักษณะเหมือนผ้าม่าน แต่จะมองเห็นแถบสีอ่อน สีแก่เป็น
ชั้นๆ อันเนื่องมาจากความแตกต่างของส่วนประกอบของแร่ธาตุ ในหยดน้ำ เรียกว่า ม่านเบคอน (Bacon Formation)
8. รูปร่างของหินที่ก่อตัวขึ้นมีลักษณะเหมือนเขื่อนที่กักน้ำไว้หรือ
เหมือนขั้นบันได เกิดในบริเวณพื้นถ้ำหรือตามแนวทางน้ำไหล เมื่อน้ำไหลล้นเขื่อน ก็จะทิ้งตะกอนหินปูนพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่า ทำนบหินปูน (Rim stone Dams)
9. เมื่อน้ำไหลเป็นแผ่นบางๆ สม่ำเสมอผ่านกำแพง พื้นหรือหินงอก
หินย้อยเดิม เกิดเป็นแผ่นของหินปูนลักษณะเหมือนแผ่นที่มาฉาบหน้าอยู่เรียกว่า น้ำตกหินปูน (Flowstone Dams)
10. เม็ดหินกลมลักษณะเหมือนไข่มุก โดยมากจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1 นิ้ว เกิดจากหินปูนที่ไปห่อหุ้มเม็ดทราย หรือตะกอนขนาดเล็ก เรียกว่า ไข่มุกหินปูน (Came Pearls)
11. หินที่มีรูปร่างเป็นเกลียว งอกออกจากผนัง พื้นหรือจากหินงอก หินย้อยเดิมก็ได้ สาเหตุทีมีรูปร่างบิดเบี้ยวเป็นตัวหนอนนี้ เกิดจากน้ำที่ไหลหยดอย่างช้าๆก่อนเกิดการระเหย ทำให้เกิดผลึกตะกอนที่ปลายในตำแหน่งที่ต่างๆกันไป เรียกว่า เกลียวหินปูน (Hesitates)
12. หินที่มีรูปร่างเหมือนกลีบดอกไม้ จะพบบนผนังถ้ำที่ค่อนข้างแห้ง เป็นหินที่งอกเพิ่มเติมจากตรงโคน โดยที่กลีบแต่ละกลีบจะถูกดันออกมา ไม่ใช่ตรงปลายหินงอกหินย้อย ความยาวของกลีบนี้อาจจะยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร หรือมากกว่า เรียกว่า ดอกไม้หิน (Gym sum Flowers)

ยินดีต้อนรับสู่ความมหัศจรรย์ใต้พื้นดิน ในพื้นที่กว่า 2,000 ตารางวา

ถ้ำเขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 272 เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดิน 10 เมตร มีเนื้อที่ในถ้ำประมาณ 5 ไร่เศษ ทางเข้าถ้ำได้รับการพัฒนาจากจังหวัดราชบุรี ให้เป็นแนวดินราบเรียบจากปากถ้ำเข้าไปประมาณ 50 เมตร จะมีทางแยกเป็นสองทางทางซ้ายเป็นทางเข้าก้นถ้ำมีความลึก 500 เมตร ขวามือเป็นทางอ้อมตามลักษณะโครงสร้างของ สันเขาเข้าสู่ก้นถ้ำลึกประมาณ 200 เมตร ภายในถ้ำประดับไฟฟ้าทำให้เห็นความสวยงามของหินงอก หินย้อย เสาหิน และหลอดหินย้อยซึ่งเกิดใหม่ อย่างชัดเจนสวยงามมากตลอดปี
ภายในถ้ำเขาบิน แบ่งออกเป็น 8 ห้อง ใหญ่ซึ่งแต่ละห้องนั้นจะมีชื่อเรียกขานตามลักษณะหินงอก หินย้อยที่เกิดขึ้น และประวัติที่เล่าสืบกันมา ดังต่อไปนี้
1. โถงอาคันตุกะ เปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขกที่ใช้ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยหินงอกหินย้อยที่กำลังเกิดใหม่อย่างสวยงาม หากผู้ใดที่เข้ามาในห้องแห่งนี้ นับว่าเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ และเป็นผู้มีเพื่อนฝูงมากมาย เมื่อเดินผ่านห้องนี้ไปเรื่องเศร้าโศกใดๆก็จะหายไปด้วย ด้านขอบหินด้านบนมีหินรูปใบหน้าของชายชราปรากฏให้เห็น ที่ผนังถ้ำด้านบน
2. ศิวะสถาน ผู้ใดที่ได้เข้ามาสัมผัสกับเสาหินที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ประจำถ้ำ ผู้นั้นจะได้รับความสุขสมหวัง คิดทำการใดจะสำเร็จสมอารมณ์หมาย อาการเจ็บไข้จะหายไปในทันใด โชคลาภที่คอยมานานก็จะได้รับในทันที นอกจากนั้นที่ประตูทางเข้ายังมีม่านหินปูน ที่ย้อยห้อยระย้า และทำนบหินปูนที่สวยงาม
3. ธารอโนดาษ ผู้ที่ได้เข้ามาสู่ห้องศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ผู้ที่จะได้รับ
ยศฐาบรรดาศักดิ์ ประดุจดังน้ำตกหินปูนลักษณะคล้ายธารน้ำตก
ที่หลั่งไหลมาสู่ผู้มาเยือนและ มีม่านเบคอนที่มีสีสรรสวยงาม
แตกต่างจากหินทั่วไป และห้องเล็กๆที่ผนังถ้ำเต็มไปด้วยฟองหิน
มีสวนหินย้อย คล้ายปะการังใต้ทะเล
4. สกุณชาติคูหา ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เนรมิตให้หินปูนที่มีรูปร่างคล้ายนกกางปีกบิน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำ เชื่อว่าผู้ที่ได้ พบเห็นจะเป็นผู้มีสายตาที่กว้างไกลดจุดังพญาอินทรีย์ เมื่อเดินทางไปแห่งหนตำบลใดจะมีความปลอดภัยทั้งตนเองและคนเคียงกาย ผนังถ้ำประกอบไปด้วยเสาหินที่แข็งแรง ด้านบนหลังนกอินทรีย์ มีถ้ำเล็กๆ ที่ลึกลับ รอการพิสูจน์จากผู้มาเยือน
5. เทวสภาสโมสร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง ที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ชุมนุมของเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตย์ภายในถ้ำบุคคลที่เดินทางมาถึงห้องศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในภายภาคหน้าจะมีความเจริญ ไม่มีทุกข์ ไม่มีโศก จะมีสมองที่สดใส จะสอบถามข้อความใด ก็จะตอบได้ครบถ้วนกระบวนความ ภายในห้องจะประกอบด้วยเสาหินขนาดใหญ่หลายร้อยต้น หินย้อยที่แหลมคมดุจปัญญาของผู้มาเยือนย้อยอยู่เต็มเพดานถ้ำ ด้านหลังของเสาหินเป็นธารน้ำตกเกิดใหม่
6. กินนรทัศนาหรือกินนรีทัศนา ถ้ำสีขาวบริสุทธิ์ดุจหิมะที่สร้างสมตนเองมาเป็นเวลาหลายพันปี ผู้ใดได้พบเห็นจะเป็นผู้มีอายุยืนยาว และจะได้รับการยกย่องเชิดชูเหมือนดังหินดอกบัวบริสุทธิ์ 3 ดอก ที่ย้อยมาจากเพดานของถ้ำ ผนังถ้ำด้านในประกอบไปด้วยหินย้อย ที่มีขนาดเล็กใหญ่ที่สวยสด งดงามตระการตา ส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำจะพบกับหินรูปเต่า(ทอง)และ บ่อน้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยแห้ง ใช้เป็นน้ำสาบานและน้ำมนต์ของพระชื่อดัง
7. พฤกษาหิมพานต์ ความยิ่งใหญ่ของหินงอกหินที่ราบเรียบประดุจค้างคาวกางปีก ผู้ที่เดินทางมาถึงห้องนี้ มีความเชื่อว่าผู้นั้นจะได้ดี มีบ้านเรือนที่สุขสดชื่นระรื่นใจ ให้ความร่มรื่น ผู้นั้นจะเป็นที่รักและพึ่งพาของลูกหลาน อีกด้านหนึ่งของถ้ำจะเป็นสวนหิน มีต้นไม้เป็นรูปหินย้อย และเสาหินมากมาย ที่เกิดมานานนับพันปี
8. อุทยานทวยเทพ สถานที่พบปะสังสรรค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของถ้ำ มีหินงอก ที่นักท่องเที่ยวกราบไหว้ ประดุจสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นที่พึงพา และขอพร เพื่อให้มีความโชคดีเป็นศรีสุข หมดทุกข์หมดโศกปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบิน
ถ้ำชั้นหนึ่งของประเทศไทย
ที่มีหินงอกมากที่สุดและสวยงามที่สุดในประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของจังหวัดราชบุรี
ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ตรงเที่ยง
ครู บุคลากรทางการศึกษา 2
ผู้ช่วยผู้จัดการถ้ำเขาบิน/บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

โทร 086-7597251 แฟ๊กซ์ 032-391299
e:mail. wtrongthieng@yahoo.com
เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด